Bohemian Software Consulting

Biosoft

Divize BioSoft se specializuje na systémy pro biologické laboratoře, státní správu a organizace regulující nakládání s nebezpečným biologickým materiálem.

Projekty

Hestia - záznam kultivace

Hestia

Systém pro vyhodnocování shody měření neznámého vzorku s referenční databází.

Účelem systému je podpora zpracování neznámého vzorku v reálném čase. Zkoumaný vzorek postupuje biochemickou laboratoří, výsledky jednotlivých analýz se průběžně zaznamenávají do systému, kde se i archivují. Pro analytické přístroje, které to umožňují, je implementován softwarový můstek pro automatický převod dat. Výsledky ostatních analýz se do systému zapisují ručně.

Rozdíl od standardních LIMS (laboratorní informační manažerský systém) spočívá v komparaci výsledků s referenční databází. Vyhodnocování probíhá centrálně, pro všechny analytické metody najednou. S každou další hotovou analýzou se zvyšuje přesnost vyhodnocení míry shody a je aktualizován přehled nejpravděpoodbnějších kandidátů shody vzorku s referenční databází.

Systém byl implementován na clusteru Linuxových serverů, který byl součástí řešení projektu. Databáze PosgreSQL, aplikační vrstva v PHP, na stanicích uživatelů standardní browser.


JEBATOX formulář deklarace

Jednotná evidence biologických agens a toxinů.

Informační systém státní správy v oblasti kontroly zákazu biologických zbraní dle BWTC. Zajišťuje sběr dat pomocí inteligentních formulářů, jejich kompletní zpracování a archivaci. Součástí je i podpora souvisejících agend, například vystavování povolení a evidence inspekcí.

Za zmínku stojí především mimořádný rozsah formuláře deklarace/žádosti. Obsahuje několik sekcí, každá se dynamicky mění dle zadaných dat. Přímo ve formuláři jsou integrovány i číselníky a základní kontroly správnosti vyplnění. Jelikož legislativa v této oblasti stále vyžaduje podání v papírové formě, ale data jsou přenášena i elektronicky, obsahuje formulář i kontrolní mechanismus pro rychlou verifikaci shody obsahu papírového a elektronického dokumentu.

Databáze Oracle, aplikační vrstva Java (J2EE), na stanicích uživatelů standardní browser a Adobe Reader. U poskytovatelů dat pouze Adobe Reader.